First  cover of 'NEU-GUINEA.'

NEU-GUINEA.

Fuhrmann, Ernst. (Ed.).

51 pp. text + 290 illus., and field photographs. Text: German. Series: Kulturen der Erde, Materialen zur Kultur- und Kunstgeschichte aller Völker, Band XIV, Neu-Guinea. Hagen: Folkwang Verlag, 1922. Hbk. No dustjacket.

book nr. 780                 € 125,00