First  cover of 'TOKYO NOGYO DAIGAKU TOSHOKAN HYOHONSHITSU SHOZO KONOKIGURUI SHASHIN MOKUROKU.'

TOKYO NOGYO DAIGAKU TOSHOKAN HYOHONSHITSU SHOZO KONOKIGURUI SHASHIN MOKUROKU.

Tokyo Nogyo Daigaku Toshokan. (Ed.).

483 pp.; c.2500 b/w illus.. Text: Japanese. Tokyo, 1978. Hbk. Former Library copy with stamps.

book nr. 12959                 € 150,00